Klachtenprocedure Kindertherapie & Coaching – Jasna Joosten

Ieder persoon (cliënt, ouders/verzorgers) die met Kindertherapie & Coaching – Jasna Joosten te maken heeft, kan een klacht hebben over datgene wat hij/zij (heeft) mee(ge)maakt in relatie tot Kindertherapie & Coaching – Jasna Joosten.

Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Deze ontevredenheid kan gebaseerd zijn op goede gronden, misverstanden of misschien ook op onjuiste gronden en veronderstellingen. Wat het ook is, het is voor mij belangrijk dat jouw ontevredenheid wordt weggenomen, dat misverstanden worden opgelost en dat we actie kunnen ondernemen wanneer jouw ontevredenheid is gebaseerd op juiste gronden. Daarmee kan ik  de kwaliteit van mijn zorg en dienstverlening alleen maar verbeteren.

Als jij een klacht hebt over de Kindertherapie & Coaching – Jasna Joosten, blijf dan niet zitten met jouw ontevredenheid, maar stel dit aan de orde. De wijze waarop dit kan, is uitgewerkt in deze klachtenprocedure, zodat jij weet hoe je een klacht bespreekbaar kan maken en weet wat daar vervolgens mee gebeurt.

Het ook van belang te weten hoe ik op zorgvuldige wijze met klachten om kan gaan en wat er van mij wordt verwacht. Deze klachtenprocedure geeft dus ook duidelijkheid voor mij wanneer ik betrokken ben bij de feiten in relatie tot de klachten.

Jeugdwet

Vertrouwenspersoon

Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat jeugdigen en hun netwerk een beroep kunnen doen op een vertrouwenspersoon (Jeugdwet, artikel 2.5 en 4.1.8). Volgens de definitie van de Jeugdwet is een vertrouwenspersoon ‘een persoon die jeugdigen, ouders, pleegouders of netwerkpleegouders op hun verzoek ondersteunt in aangelegenheden die samenhangen met de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van het college, de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling en het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Elke kind, jongeren of elke (pleeg)ouder of verzorger mag gebruik maken van de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Heb je vragen of ben je ontevreden, dan kan je contact opnemen met:

Optie 1: De vertrouwenspersoon van Jeugdstem, voorheen het AKJ (Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg)

Telefoon: 088-555 1000 (op werkdagen tussen 9:00-17:00 uur)

Email: info@jeugdstem.nl

Chat: op www.jeugdstem.nl (chat open: op ma-do van 16:00-20:00 uur / vr van 15:00-17:00 uur)

Optie 2: De vertrouwenspersoon van Zorgbelang Drenthe / Zorgbelang Groningen

Telefoon:

050-7271500 (Zorgbelang Drenthe)

050 571 39 99 (Zorgbelang Groningen)

Email: 

info@zorgbelang-drenthe.nl (Zorgbelang Drenthe)

info@zorgbelang-groningen.nl (Zorgbelang Groningen)

Bij de vertrouwenspersoon kan je met je verhaal terecht. Bij een vertrouwenspersoon kan je geen formele klacht indienen, daarvoor is een onafhankelijke klachtencommissie (zie hieronder). Hij/zij kan je wel helpen om het gesprek aan te gaan als je dit wilt of met het formuleren van een klacht.

Heb je een klacht?

Op grond van de Jeugdwet treft de jeugdhulpaanbieder een regeling voor de behandeling van klachten door een klachtencommissie over gedragingen van hen of van voor hen werkzame personen jegens een jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent.

Als jij een klacht hebt zijn er twee paden die jij kunt bewandelen.

  1. Maak de klacht -voor zover dit mogelijk en gewenst is -eerst bespreekbaar met Jasna. Je kunt je hierbij eventueel laten ondersteunen door de onafhankelijke vertrouwenspersoon of iemand anders die jij vertrouwt.
  • Indien het ongenoegen niet is weggenomen, dan wel indien zich de situatie voordoet dat jij zich niet rechtstreeks tot de zorgaanbieder wilt wenden, kan je een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie door op https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen het klachtenformulier in te vullen, of contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.

Bij het indienen van een klacht kan de cliënt of diens vertegenwoordiger beroep doen op ondersteuning van de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. Deze ondersteuning bestaat uit het bijstaan van de klager bij het formuleren van de klacht.

2.

Bij het indienen van een klacht kan de cliënt of diens vertegenwoordiger beroep doen op ondersteuning van de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. Deze ondersteuning bestaat uit het bijstaan van de klager bij het formuleren van de klacht.

Wil je meer informatie?

Klachtenportaal Zorg ondersteunt je, geheel onafhankelijk, bij een klachtenprocedure in het komen tot een oplossing door te adviseren, mee te denken, te bemiddelen of een oordeel te geven.

Het ‘Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg’ voor zorg en zorgaanbieders vallend onder de Jeugdwet is hier te vinden: https://klachtenportaalzorg.nl/voorwaarden-en-klachtenreglement/.

Op www.klachtenportaalzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen. Klachtenportaal Zorg is bereikbaar op telefoonnummer 0228-322205.

Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ, ga naar www.igj.nl.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Heb je een klacht (Wmo)?

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is iedere aanbieder die een voorziening levert (waar in een verordening van de gemeenteraad is vastgesteld dat daarvoor een klachtenregeling vereist is), verplicht een klachtenregeling voor de afhandeling van klachten van cliënten te treffen.

Als jij een klacht hebt zijn er twee paden die je kunt bewandelen.

1.

  • Maak de klacht -voor zover dit mogelijk en gewenst is -eerst bespreekbaar met Jasna.
  • Indien het ongenoegen niet is weggenomen, dan wel indien zich de situatie voordoet dat jij zich niet rechtstreeks tot de zorgaanbieder wilt wenden, kan je een klacht indienen bij de klachtencommissie door op https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/ het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.

Bij het indienen van een klacht kan de cliënt of diens vertegenwoordiger beroep doen op ondersteuning van de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. Deze ondersteuning bestaat uit het bijstaan van de klager bij het formuleren van de klacht.

2.

Bij het indienen van een klacht kan de cliënt of diens vertegenwoordiger beroep doen op ondersteuning van de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. Deze ondersteuning bestaat uit het bijstaan van de klager bij het formuleren van de klacht.

Wil je meer informatie?

Klachtenportaal Zorg ondersteunt je, geheel onafhankelijk, bij een klachtenprocedure in het komen tot een oplossing door te adviseren, mee te denken, te bemiddelen of een oordeel te geven.

Het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg voor zorgaanbieders vallend onder de Wmo is hier te vinden: https://klachtenportaalzorg.nl/wp-content/uploads/2019/11/2020-Klachtenreglement-KPZ-WMO.pdf.

Op www.klachtenportaalzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen.

Klachtenportaal zorg is bereikbaar op telefoonnummer 0228-322205.

Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ (Landelijk Meldpunt Zorg), ga naar www.igj.nl.

of voor meer informatie naar: https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-of-jeugdhulpverlening

WKKGZ

Heb je een klacht? (Particulier)

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder verplicht een klachtenregeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten.

Als jij een klacht hebt/heeft zijn er twee paden die jij kunt bewandelen.

1.

  • Maak de klacht -voor zover dit mogelijk en gewenst is -eerst bespreekbaar met de persoon of personen tot wie de klacht zich richt/op wie de klacht betrekking heeft of diens leidinggevende(n).
  • Maak een afspraak met Jasna Joosten om de klacht te bespreken. Laat je hierbij eventueel ondersteunen iemand die je vertrouwt.
  • De klachtenfunctionaris zal zorgvuldig onderzoek doen naar de klacht en de mogelijkheden om tot een bevredigende oplossing te komen.
  • De klachtenfunctionaris kan verwijzen naar de Geschilleninstantie Geschillenportaal Zorg, als de klacht niet is opgelost en de klager de procedure wenst voort te zetten.

2.

Wil je meer informatie? Het Klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg is op iedere aangesloten zorgaanbieder van toepassing, die zorg verleent welke onder de Wkkgz valt is hier te vinden: https://klachtenportaalzorg.nl/wp-content/uploads/2019/11/2020-Klachtenreglement-KPZ-Wkkgz.pdf

Klachtenportaal Zorg ondersteunt je, geheel onafhankelijk, bij een klachtenprocedure in het komen tot een oplossing door te adviseren, mee te denken, te bemiddelen of een oordeel te geven.

Het geschillenreglement van de erkende Geschillencommissie KPZ[1] is op iedere aangesloten zorgaanbieder van toepassing, die zorg verleent welke onder de Wkkgz valt is en is hier te vinden: https://klachtenportaalzorg.nl/wp-content/uploads/2019/11/Geschillenreglement-KPZ-2018-2020.pdf).

Op www.klachtenportaalzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen.

Klachtenportaal zorg is bereikbaar op telefoonnummer 0228-322205. Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ (Landelijk Meldpunt Zorg), ga naar www.igj.nl


[1] KPZ is Klachtenportaal Zorg